Strategische samenwerking

Samenwerkingsvraagstukken moeten naar ons idee met grote zorgvuldigheid worden opgepakt. Dit houdt in dat wij samen met de beoogde samenwerkingspartners willen komen tot goed beargumenteerde strategische keuzes om al dan niet te gaan samenwerken. Dit stelt hoge eisen aan de analyses die in de loop van het traject gemaakt worden en de procesmatige begeleiding van het traject. We hanteren hiervoor een aantal vaste methodieken die als denkkaders dienen voor de inhoudelijke en procesmatige kant. Hierbij realiseren wij ons dat elk samenwerkingstraject uniek is en zijn eigen dynamiek kent zodat voor elke klant een maatwerktraject zal moeten worden ontworpen.

Opzet

Wij hebben de afgelopen jaren in onze adviespraktijk veel ervaring opgedaan met het fenomeen samenwerking. Deze ervaringen hebben zich uitgekristalliseerd in een bepaalde fasegewijze benadering van dit vraagstuk (zie box). Doel van deze benadering is de klant een gestructureerde aanpak te bieden, waarbinnen de betrokken beslissers na afloop van elke fase de keuze hebben al dan niet verder te gaan.

Stappen in samenwerking:

 Fasen in samenwerking

 


 

De gezamenlijke visie

Ook een belangrijk element in het proces van samenwerking is naar ons idee het gezamenlijk ontwikkelen van een visie op de samenwerking (bijvoorbeeld in een nieuwe, gezamenlijke mission statement). Op basis van deze visie dient een toekomstige gezamenlijke strategie te worden ontwikkeld, of dit nu op het terrein van onderhandelingen met derden is of op het terrein van een full swing strategie voor een nieuwe organisatie. Als het goed is raakt de visie ook de wortels van de organisaties en kan de discussie hierover leiden tot een dieper inzicht in elkaars wijze van werken.

Methodiek

Fase 1. Gezamenlijke visieontwikkeling

  • Analyse van de motieven voor samenwerking;
  • Verdere uitwerking van de motieven in een visie op de samenwerking;
  • Soms het formuleren van een toekomstig gezamenlijk dienstenpakket.
Soms vindt op basis van deze visie-ontwikkeling een go - no go-beslissing plaats.

Fase 2. Analyse huidige situatie

  • De organisaties worden over en weer gestructureerd in beeld gebracht;
  • Beelden die men van elkaar heeft worden geïnventariseerd;
  • De kansen en belemmeringen worden geïnventariseerd;
  • Randvoorwaarden voor samenwerking worden geïnventariseerd.

Uit deze inventarisatie wordt duidelijk of en welke belemmeringen er bestaan om de samenwerking verder vorm te geven.

Vaak vindt op basis van deze analyse een go - no go - beslissing plaats.

Fase 3. Vormgeving samenwerking (soms in de vorm van een nieuwe organisatie)

Er wordt een schets van de toekomstige organisatie gemaakt op het terrein van de managementstructuur, de bestuursstructuur, de organisatiestructuur, inclusief de toekomstige plaats van de ondersteunende diensten et cetera.

De invulling van de genoemde onderwerpen is afhankelijk van de mate van diepgang van de samenwerking.

De schets wordt getoetst aan de randvoorwaarden uit fase 2.

Daarnaast wordt een plan van aanpak voor het vervolgtraject opgesteld dat aangeeft hoe van de huidige situatie naar de gewenste situatie kan worden gekomen.

Fase 4: Implementatiefase

Na definitieve besluitvorming kan worden overgegaan naar fase 4, de fase van het samenwerkingstraject. Een aantal werkgroepen zal in deze fase meer inhoud gaan geven aan een aantal specifieke onderwerpen. Uiteindelijk doel is het afstemmen van de beide organisaties op elkaar.

 
RocketTheme Joomla Templates