Organisatie

De door ons begeleide organisatieontwikkelings- en kwaliteitstrajecten kennen de volgende opbouw:

  1. Nulmeting
  2. Visieontwikkeling
  3. Organisatie- en procesinrichting
  4. Kwaliteitsontwikkelingtraject
  5. Certificatie audit

De stappen 1 tot en met 4 worden door CinC Inversion en VLMS begeleid en de laatste stap, de certificatie audit, wordt door Bureau Veritas/BVQI uitgevoerd.

Voor elke stap wordt een Plan van aanpak gemaakt en een tijdsplanning.

Voor het onderhoud van het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem zijn vervolgens verschillende opties mogelijk.

 1. Nulmeting

De nulmeting wordt uitgevoerd door middel van interviews met diverse functionarissen en een quick scan van de aanwezige documenten. Op basis van de nulmeting ontstaat een helder beeld van de uitgangssituatie van de organisatie. Mocht u al een zelfdiagnose hebben uitgevoerd dan kunnen de resultaten daarvan als basis gebruikt worden. Een en ander leidt tot een gezamenlijk opgesteld Plan van aanpak.

Het uiteindelijk doel is te komen tot een transparante organisatie met reproduceerbare en reconstrueerbare processen.

2. Aanpak

Vervolgens gaat het organisatieontwikkelingstraject van start. Belangrijk element binnen dit traject is het formuleren van een visie op de wijze van het inrichten van organisatie op basis van de missie. Onze ervaring is dat organisaties met dezelfde missie (hetgeen vaak voorkomt in de zorgsector) een geheel andere visie op de inrichting van de organisatie kunnen hebben. De visie geeft eigenheid aan uw organisatie.

3. Organisatie- en procesinrichting

Voor de inrichting van uw organisatie gebruiken we het model dat het meest bekend binnen de organisatie is. Dit kan het FRAME-, HKZ-, INK- of elk ander model zijn. Voorwaarde is wel dat een dekkend beeld van de organisatie ontstaat. Onze ervaring is dat binnen organisaties ongeveer 75 organisatie-elementen van belang zijn bij de bouw en inrichting van een organisatie. Deze elementen zijn uitgangspunt bij de verdere uitwerking. De organisatie wordt vervolgens in gezamenlijkheid inhoud en vorm gegeven, waarbij de normen van de verschillende normsystemen (ISO/HKZ) mede uitgangspunt zijn.

Het uiteindelijk doel is te komen tot een transparante organisatie met reproduceerbare en reconstrueerbare processen.

Hierna kan het traject richting certificering beginnen.

4. Kwaliteitsontwikkeltraject

Dit begint met een pre audit om een beeld te krijgen van de uitgangssituatie gerelateerd aan het gekozen normsysteem (ISO/HKZ), om vervolgens over te gaan in een kwaliteitsontwikkelingstraject. Tijdens dit traject worden ook auditors uit uw eigen organisatie getraind. Een en ander wordt afgerond met een audit.

5. Certificatie audit

Deze stap kan als vervolg op het organisatie ontwikkelingstraject worden uitgevoerd, maar ook als afzonderlijk traject. De organisatie die zich wil laten certificeren moet aantonen dat ze kan voldoen aan de eisen die gesteld worden in de overeengekomen norm.

Nu de organisatie is ingericht moeten de bedrijfsprocessen zodanig geordend worden dat de belangen van de betrokken partijen op passende wijze worden behartigd. De informatiestroom en het logistieke proces betreffende de aanmelding van een cliënt en de activiteiten die ontplooit moeten worden om het overeengekomen resultaat te bereiken geordend moeten geordend worden.

Met alleen bedrijfsprocesbeheersing zijn we er niet. Als klantgerichte organisatie willen we steeds verbeteren. Met name dit verbetermanagement is voor organisaties moeilijk vorm te geven en de ISO standaards geven daarvoor uitstekende en op maat te modelleren richtlijnen.

Het uitgangspunt de ISO standaards is immers dat de aard, de omvang, de complexiteit en de risico's die organisatie kenmerken, bepalend zijn voor het detail en regelniveau van het kwaliteitsmanagementsysteem. Met de taakvolwassen professionals die in de zorg werkzaam zijn kan het kwaliteitsmanagementsysteem toegesneden zijn op die gebieden waar iets geregeld moet worden omwille van de risicobeheersing.

Er wordt nu een nulmeting uitgevoerd door toetsing tegen de eisen van de ISO 9001/2000. De nulmeting wordt uitgevoerd door met de ogen van een certificatie auditor naar uw systeem te kijken. Op deze wijze ontstaat een beeld welke acties er nog ondernomen moeten worden voordat het managementsysteem aan een certificatie instelling kan worden voorgelegd.

Na de toets kan een stappenplan worden opgesteld aan de hand waarvan een bedrijfsproces adviseur u helpt met de stroomlijning en het bijschaven van uw systeem met gebruikmaking van de ISO 9004 voor Health care en het dynamisch risico management model van Bureau Veritas.

De kwaliteitssysteem adviseur voert interne audits uit en levert zijn werk op met een zogenaamde directie beoordeling waarin hij onder andere vaststelt of het kwaliteitsysteem voldoet aan de eisen. Er wordt een Certificatie instelling uitgenodigd om een aanbieding te maken.

Een gekwalificeerde auditor van de certificatie instelling voert een vooronderzoek uit, gevolgd door een toetsingsonderzoek. Bij goed gevolg volgt een ISO 9001 / 2000 certificaat.

Een certificatietraject beslaat een periode van drie jaar. Gedurende die periode worden tussentijdse onderzoeken uitgevoerd.

De tijdsbesteding is afhankelijk van de omvang van de organisatie en de te certificeren activiteit.

 
RocketTheme Joomla Templates