Kennismanagement

ISOTRACK is een systeem:

 • Dat de medewerker maximale toegang tot de kennis van de organisatie biedt op elke plek in de organisatie;
 • Waarin u alle belangrijke strategische en tactische documenten, afspraken, procedures en protocollen kunt vinden;
 • Waarmee eventueel benodigde formulieren direct zijn in te vullen of uit te printen;
 • Waarmee direct gezocht kan worden op onderwerp;
 • Waarmee gezocht kan worden vanuit de totale procesbeschrijving dat te allen tijde inzicht biedt in de samenhang tussen de belangrijke strategische en tactische onderwerpen van de organisatie;
 • Dat diverse selectiemogelijkheden kent:
  1. op auteur
  2. op productiedatum
  3. op evaluatiedatum
  4. op samenhang met andere onderwerpen
  5. op kwaliteitsysteem van uw sector
 • Met een indeling die een overzicht garandeert van alle onderwerpen die in een organisatie geregeld (moeten) zijn;
 • Met een indeling die tevens checklist is voor het in kaart brengen van witte plekken met betrekking tot onderwerpen die nog niet geregeld zijn.

  ISOTRACK: instrument voor kennismanagement

 • In deze toepassing ontsluit ISOTRACK de kennis van de organisatie zoals deze is neergelegd in allerlei documenten. Men kan ISOTRACK naar eigen idee opbouwen. Een mogelijkheid is die via de lijnen van FRAME. Dit organisatiemodel kent een indeling in verschillende hoofdcategorieën die tezamen een dekkend beeld van de organisatie geven:

  U kunt ook kiezen voor een opbouw langs de lijnen van het INK-model, de Balanced Score Card of HKZ.
  ISOTRACK garandeert te allen tijde via de PC een optimale toegankelijkheid voor alle medewerkers van de voor ISOTRACK geselecteerde documenten.
  ISOTRACK geeft ook de samenhang tussen de verschillende onderwerpen weer, zodat de medewerkers documenten binnen een groter geheel kunnen plaatsen. De medewerkers kunnen de documenten alleen lezen, zij kunnen er niets aan veranderen. Wel kunnen ze documenten uitdraaien en bijvoorbeeld formulieren uit het systeem gebruiken.

  ISOTRACK: instrument voor kwaliteitsmanagement

  ISOTRACK als kwaliteitsinstrument biedt het management een krachtig hulpmiddel dat de organisatie in de breedte en de diepte structureert. Door middel van scans maakt ISOTRACK het mogelijk zicht te krijgen op alle documenten, regelingen en protocollen die noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van de organisatie. Daarbij maakt ISOTRACK inzichtelijk welke documenten al beschikbaar zijn. ISOTRACK richt zich dus niet alleen op het kwaliteitsmanagement van het primaire proces, maar op het kwaliteitsmanagement van de gehele organisatie.

  ISOTRACK kan in dit kader ook worden gebruikt bij de kwaliteitstoetsing door externen: op eenvoudige wijze is een uitdraai te maken met daarop alle in de organisatie aanwezige documenten, gestructureerd naar het in uw sector gebruikelijke kwaliteitssysteem.

  Organisaties worden steeds complexer en de werkzaamheden vinden meer dan in het verleden vaak op verschillende locaties plaats. Daarnaast worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de organisatie gelegd bij organisatie -eenheden die steeds meer resultaatverantwoordelijk worden. In de praktijk loopt men tegen twee praktische problemen aan.

  In de eerste plaats blijkt de kennis in de organisatie in de vorm van documenten, regelingen en protocollen vaak moeilijk toegankelijk voor management en medewerkers. Het lager in de organisatie leggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden wordt begrensd door het ontbreken van kennis en inzicht in hoe allerlei zaken in de organisatie geregeld zijn. Het management met gedelegeerde verantwoordelijkheden en bevoegdheden moet in de praktijk terugvallen op het hoger kader voordat het zelf beslissingen kan nemen.

  In de tweede plaats ontbreekt in organisaties vaak het inzicht in de wijze waarop de organisatie in de breedte en de diepte is georganiseerd doordat niemand zicht heeft op de belangrijkste structurerende documenten, regelingen, procedures et cetera en de samenhang daartussen.

  Om aan deze twee manco’s in de organisatie tegemoet te komen is ISOTRACK ontwikkeld: een geautomatiseerd kennis- en kwaliteitsmanagementsysteem voor organisaties. ISOTRACK is een webbased toepassing die door zorgorganisatie Arduin is ontwikkeld. Een serverbased toepassing behoort eveneens tot de mogelijkheden.

  Meer informatie?

  Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt in ISOTRACK en zijn toepassingsmogelijkheden dan kunt u contact opnemen met Drs. G. Robbers of Drs. Mr. J. J. Brouwer, telefoon 070 - 3245600.

   
  RocketTheme Joomla Templates